Tjenester

RADIOAKTIVITETSANALYSER

Zpire tilbyr ISO17025-akkrediterte analyser av radioaktivitet i vann, mineralsk materiale, biota, industriavfall, næringsmidler og drikkevann.

Zpire er norsk representant for et verdensledende laboratorium innen analyse av radioaktivitet: IAF Radioökologie GmbH.
Vi leverer analyser av alle aktuelle radionuklider (naturlige og kunstige), men er spesielt gode på analyse av naturlig radioaktivitet (NORM, LRA), Våre analyser har svært lave deteksjonsgrenser og korte leveringstider.


Gjennom samarbeidet med IAF Radioökologie GmbH har vi siden 2010 analysert mer enn 15.000 NORM-prøver og gjort over 90.000 kvantifiseringer av radionuklider for norsk industri og forskning.

Radioaktivitet i mineraler og løsmasser
Måling av radioaktivitet i mineraler, løsmasser og annet fast stoff utføres oftest i forbindelse med klassifisering av avfallsfraksjoner eller bygningsmasser. Hvis ønskelig leveres analysene med en anbefalt klassifisering av materialet etter norsk eller internasjonalt regelverk.


Radioaktivitet i vann og væsker
Måling av radioaktivitet i vann utføres gjerne i forbindelse med myndighetsrapportering av regulære utslipp eller til bruk i miljøundersøkelser. Zpire tilbyr analyser med deteksjonsgrenser ned mot 1 milli Bq/liter ved bruk av kombinert alfa- beta og gamma-analyse.


Radioaktivitet i biota
Måling av radioaktivitet i biota utføres oftest i forbindelse med miljøovervåkning, miljøundersøkelser eller forskning. Zpire tilbyr gamma-analyser med deteksjonsgrenser ned mot 1 Bq/kg eller spesielle analyser med lavere deteksjonsgrenser ved bruk av lavnivå alfa eller beta-analyser.


Biogenisk karbon i fast og flytende brensel og materialer
Bestemmelse av innholdet av biogenisk karbon er viktig i forbindelse med beregning av utslippskvoter og merking av bærekraftige, klimanøytrale produkter. Dette innholdet bestemmes best ved direkte måling av innholdet av C-14 (radioaktivt karbon) i materialene. Resultater gis i enheten pMC (percent Modern Carbon) hvor 100 pMC tilsvarer C-14 innholdet i atmosfæren og 0 pMC C-14 innholdet i fossilt brensel. Analysene utføres i henhold til DIN EN ISO 21644 og ASTM D6866.


Tritium i grunnvann og overflatevann
Analyse av tritium i vannprøver kan være nyttig ved undersøkelse og modellering av antropogen påvirkning av grunnvann-systemer.


Verifikasjon av radiologisk renhet for matvarer, råvarer, skrapmetall og produkter
Norge og internasjonale institusjoner (FAO, IAEA) har gitt regler og anbefalinger angående innhold av radioaktivitet i matvarer. I mange sammenhenger, for eksempel ved eksport, er det viktig å kunne dokumentere at skrapmetall, råvarer og produkter ikke inneholder radioaktive forurensninger ut over gitte grenser. Gjennom vårt samarbeid med IAF Radioökologie GmbH, kan vi levere verifikasjon på radiologisk renhet i form av deklarasjoner/sertifikater i henhold til analyserte prøver.

Se eksempel på deklarasjon (pdf).


Zpire kan levere radioaktivitetsanalyser av andre materialer på forespørsel.

Vi analyserer antropogene og naturlige radionuklider (NORM) i en rekke typer prøvematerialer i forbindelse med utslippskontroll, miljøovervåking og forskningsprosjekter. Våre kunder velger oss fordi vi leverer ISO17025-akkrediterte analyser. De fleste er faste kunder fordi vi har markedets laveste deteksjonsgrenser og korteste leveringstid. Også prismessig har vi kun hatt positive tilbakemeldinger. Vi strekker oss langt for at du skal bli fornøyd!

DR. PER VARSKOG

Senior Advisor, Zpire NORM Lab & Services

per.varskog@zpire.no

+47 99586460

FAQ - OFTE STILTE SPØRSMÅL OM ANALYSER


Hva er naturlig radioaktivitet og NORM?

For endel praktiske formål kan radioaktive stoffer benevnes som enten naturlige eller kunstige. Som begrepet antyder er naturlige radioaktive stoffer naturskapte og finnes i naturen. Likedan er kunstige radioaktive stoffer kunstig framstilt, for eksempel i atomreaktorer.
Selv om opprinnelsen er forskjellig, er det ingen forskjell på strålingen fra naturlige og kunstige radioaktive stoffer; de måles i de samme måleenheter ved bruk av de samme instrumenter.
Noen naturlig radioaktive stoffer, for eksempel 3H og 14C, dannes i den øvre atmosfæren når gasser der utsettes for kosmisk stråling.
Materialer som inneholder naturlig radioaktive stoffer benevnes ofte som NORM (fra engelsk Naturally Occurring Radioactive Materials). Begrepet brukes i Norge og internasjonalt og er anbefalt av IAEA som betegnelse for naturlig forekommende radioaktive stoffer. I Norge brukes også forkortelsen LRA, da spesifikt for lav-radioaktivt (industri-)avfall inneholdende naturlig radioaktivitet.


Hvilke prøvetyper kan vi motta for måling av radioaktivitet?

Vi kan måle radioaktivitet i så å si alle materialer. Vanlige prøvetyper er:

 • Avleiringer og sedimenter fra industriprosesser
 • Sedimentprofiler
 • Jord og mineraler
 • Vann og væsker
 • Biologisk materiale.
 • Støv og støvavsetninger.
 • Olje og organiske materialer for måling av biogenisk karbon via C-14-bestemmelse
 • Metaller og legeringer
 • Næringsmidler
 • Drikkevann og leskedrikker


Hva er leveringstiden for Zpires analyser?

Vi har korte leveringstider på våre analyser. Normal leveringstid er 3 uker for prøver av faststoff og biologisk materiale, og 6 uker for vannprøver. Den økte leveringstiden for vannprøver skyldes hovedsakelig at disse krever omfattende oppkonsentrering og bruk av alfa- og beta-analyser, i tillegg til gamma-analyse, for å oppnå tilstrekkelig lavt deteksjonsnivå.


Kan Zpire levere analyser av andre parametre enn radioaktivitet?

Ja, Zpire kan på forespørsel levere nær sagt alle kjemiske parametre. Vi tilbyr dette først og fremst som et supplement der det er behov for tilleggsanalyser for de samme prøvene.


Kan Zpire bidra med klassifisering og tolkning av analyseresultater?

Zpires eksperter er fullt oppdatert på gjeldende regler og forskrifter. På forespørsel kan vi levere klassifisering og/eller en kort vurdering på alle analyseresultater uten ekstra kostnad.


Hvorfor leverer Zpire ISO 17025-akkrediterte analyser?

Den internasjonalt anerkjente akkrediteringsstandarden for laboratorieanalyser er ISO 17025. Akkreditering etter denne standarden verifiserer at laboratoriet gjennomfører analysene ved bruk av verifiserte metoder, full sporbarhet og dokumentert evne til å måle riktig. Dokumenterbar kvalitet er viktig når analyseresultatene skal brukes i sammenheng med klassifisering av avfall, myndighetsrapportering eller forskning. Alle analyser levert av Zpire er akkreditert for den spesifikt bestilte analysen, uansett om det er radioaktivitetsmålinger eller tilleggsanalyser.


Hva er grunnen til at måling av karbon-14 (14C) kan si noe om hvor klimanøytralt et materiale er?

Karbon-14 (14C) dannes i den øvre atmosfæren når nitrogengass utsettes for kosmisk stråling. Karbon-14 i atmosfæren finnes som CO2 sammen med "vanlig" karbon (12C og litt 13C) og tas opp i levende planter. I motsetning til 12C og 13C, som er stabile isotoper, er 14C radioaktivt med en halveringstid på ca. 5 700 år. Når planter dør, tas det ikke opp mer CO2, og innholdet av 14C vil reduseres og forsvinne over tid. Det er derfor slik at innholdet av 14C i et gitt karbon-basert stoff kan si noe om alderen på stoffet. Siden fossile stoffer (for eksempel olje og kull) og produkter laget av fossile stoffer (f. eks. oljebasert plast) ikke inneholder 14C, kan andelen av biogent (nytt) materiale i et gitt stoff eller materiale beregnes direkte ved å måle innholdet av 14C.
Den karbonmengden som sirkulerer mellom atmosfæren (CO2) og biosfæren (organiske og biologiske forbindelser) anses å representere en null-tilstand. Tilførsel av CO2 fra forbrenning av materialer fra biosfæren anses derfor å være klimanøytralt. Tilførsel av CO2 fra forbrenning av fossile stoffer eller produkter laget av fossile stoffer anses å være ikke-klimanøytralt.


Hvordan kan analyse av tritium i vannprøver brukes til å studere forurensninger?

Tritium (3H) er en naturlig forekommende radioaktiv hydrogen-isotop. I likhet med 14C dannes tritium i den øvre atmosfæren når nitrogengass utsettes for kosmisk stråling. Hydrogen i atmosfæren finnes i det alt overveiende kjemisk bundet i form av vann. Tritium deltar derfor i jordens naturlige vann-syklus hvor vann sirkulerer mellom atmosfæren, overflatevann og grunnvann. Tritium har en halveringstid på ca. 12 år og er derfor vel egnet til å studere hvordan grunnvann er influert av nedbør og dermed også vannbårne forurensninger fra biosfæren, industri og jordbruk.


Hvilke nuklider kan dere måle?

Nedenfor er en liste over de vanligste analysene som uføres i vårt tyske laboratorium. De analysene Zpire leverer mest av er uthevet. Ta kontakt dersom du trenger analyser av andre nuklider enn de som er med i oversikten.

 • Actinium, Protactinium (z. B. Ac-227, Pa-231)
 • Americium (z.B. Am-241)
 • Antimon (Sb-125, Sb-126, ...)
 • Calcium (Ca-41)
 • Carbon (C-14)
 • Cerium (Ce-141, Ce-144)
 • Cesium (Cs-137, Cs-134, ...)
 • Chlorine (Cl-36)
 • Cobalt (Co-60)
 • Curium (Cm-242, Cm-243, Cm-244)
 • Europium (Eu-152, Eu-154, Eu-155)
 • Iodine (I-131, I-129, ...)
 • Iron (Fe-55)
 • Lead (Pb-210), Polonium (Po-210)
 • Neptunium (Np-237)
 • Nickel (Ni-59, Ni-63)
 • Niobium (Nb-93m, 94)
 • Phosphorus (P-32)
 • Potassium (K-40)
 • Plutonium (Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241)
 • Polonium (Po-210)
 • Radium (Ra-226, Ra-228, Ra-224, ...)
 • Radon (Rn-222, Rn-220, ...)
 • Ruthenium (Ru-103, Ru-106)
 • Strontium (Sr-89, Sr-90)
 • Sulfur (S-35)
 • Technetium (Tc-99, Tc-99m)
 • Thorium (Th-232, Th-230, Th-228, ...)
 • Tritium (H-3), Carbon (C-14)
 • Uranium (U-238, U-234, U-235, ...)
Zpire analyser av NORM (radioaktivitet)

Vi skal være fagekspertene du alltid kan stole på!

DR. ANITA VARSKOG,

CEO Zpire Ltd

RÅDGIVNING

Zpires medarbeidere har lang erfaring med rådgivning om problemstillinger vedrørende naturlig radioaktivitet (NORM) og strålevernstiltak knyttet til dette. Gjennom deltagelse på ekspertnivå i internasjonale fora, blant annet i ENA (European NORM Association ) og IAEA (International Atomic Energy Agency) og mer enn 20 års arbeid med NORM i petroleumsindustrien, har vi oppnådd dyp innsikt og erfaring i alle aspekter angående måling, administrasjon, behandling og vurdering av naturlig radioaktivitet.

Avfallsbehandling
Korrekt og kosteffektiv avfallsbehandling krever kunnskap om avfallets fysisk-kjemiske egenskaper og innhold av miljøfarlige komponenter. Det er viktig at behandlingen som utføres på avfallet fungerer etter hensikten uten å føre til økte kostnader og problemer lenger ned i avfallskjeden.
Zpires medarbeidere har lang erfaring med utvikling av metoder for minimering og stabilisering av NORM-avfall fra petroleumsindustrien. Dette inkluderer utvikling av konsept og behandlingsmetoder for det norske NORM-deponiet i Gulen, og kursvirksomhet og ekspertdeltagelse i regi av IAEA.


Søknader/rapportering/myndighetskontakt
For bedrifter med behov for tillatelser til behandling og lagring av radioaktivt avfall og/eller kontrollert utslipp av radioaktivitet i avløpsvann, er det viktig at søknader som utarbeides fullt ut tilfredsstiller myndighetskrav, lokale forhold og bedriftens behov. Myndighetspålagt rapportering skal dokumentere at virksomheten driver i henhold til tillatelsen og lover og forskrifter forøvrig. Zpire har utarbeidet søknader forestått rapportering om behandling, lagring og utslipp av radioaktive stoffer for kunder på operatør- og service-siden i norsk petroleumsindustri mer enn 20 år.


Radiologiske miljøvurderinger
Ved vurdering utslipp av radioaktive stoffer til miljøet eller andre undersøkelser av eventuell spredning av radioaktive stoffer, er det viktig å kunne sette målingene i sammenheng med både antropogene og naturlig prosesser. De forskjellige, langlivede radionuklidene som inngår i uran- og thorium-kjedene har ulike fysiske og kjemiske egenskaper, og vurderinger krever derfor inngående kjennskap til de ulike stoffene og hvordan de ter seg i ulike sammenhenger. Zpires medarbeidere har kompetanse på Dr. philos.- og Dr. scient.-nivå i naturvitenskap og lang erfaring med forskningsproblemstillinger og miljøvurderinger.


Avfallsdeklarering og transportdokumentasjon
For sikker behandling og transport av radioaktivt avfall er det viktig at avfallet er korrekt deklarert og at transport skjer i henhold til gjeldende regler (klasse 7 i IMDG- eller ADR/RID-regelverket). Zpire har lang erfaring i deklareringav radioaktivt avfall og utfylling av transportdokumentasjon for kunder.


Vurderinger av tungmetall og andre miljøfarlige komponenter
Zpires kompetanse strekker seg langt ut over radiologiske problemstillinger og vi har lang erfaring med undersøkelser av miljøfarlige komponenter, for eksempel tungmetaller (inkludert kvikksølv) i industrianlegg og forurenset grunn.


Prosedyrer for arbeid med NORM og overholdelse av strålevern-regelverk
Utarbeidelse av presise prosedyrer for overholdelse av myndighetsfastsatte grenser og regler, beskyttelse av personell og sikker gjennomføring av arbeidsoperasjoner krever god kjennskap til gjeldende lovverk og relevante industriprosesser. Zpire har utarbeidet skreddersydde HMS-prosedyrer for operatører og serviceselskap i petroleumsindustrien i mer enn 20 år.

RADIOAKTIVE KILDER: IDENTIFISERING, KARTLEGGING OG AVHENDING

Radioaktivt materiale i avfallsstrømmen
Fra tid til annen oppdages det at radioaktive kilder eller radioaktivt kontaminert materiale har blitt blandet inn i husholdnings- eller industriavfall. For riktig avfallsbehandling er det viktig å isolere radioaktivt avfall fra ikke-radioaktivt og å sørge for korrekt behandling sluttdisponering av det radioaktive avfallet. Zpire har all nødvendig kompetanse for gjennomføring av identifisering, isolering og sluttbehandling av radioaktivt avfall.


Avhending av radioaktive kilder
Når installerte kontrollkilder tas varig ut av bruk, skal de avhendes til godkjent mottak. Det er viktig at demontering, transport og sluttdisponering utføres uten fare for mennesker og miljø. Zpire har all nødvendig kompetanse for gjennomføring av denne prosessen og har utført flere slike oppdrag i de siste årene.


Kartlegging av NORM og radioaktive kilder i utrangerte installasjoner og radioaktivt forurenset grunn
I avslutningsfasen av industrielle aktiviteter gjennomføres oftest en kartlegging av forekomst av radioaktivt materiale og andre farlige materialer. Kartleggingen konkluderes med påvisning av steder som er kontaminert og/eller verifikasjon av fravær av radioaktive og farlige stoffer. Zpire innehar alt nødvendig utstyr og kompetanse for gjennomføring av slik kartlegging og har blant annet gjennomført undersøkelser på mer enn 30 installasjoner på norsk sokkel.